Przetarg nieograniczony na dostawę 20.000 litrów oleju opałowego

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax 41 311 51 06
ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę i wyładunek 20 000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

(CPV) 09135000-4

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20 % do planowanych wielkości zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – w okresie od 10.07.2012 do 30.12.2012 roku. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie. Średnia jednorazowa dostawa około 3 000 litrów.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 1.200 złotych należy wpłacić przed terminem składania ofert na konto Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach  nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert 12 czerwca 2012 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Część jawna przetargu odbędzie się 12 czerwca 2012 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 1015

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Kryteria oceny ofert : Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie UZP 182172-2012

SIWZ z załącznikami