Przetarg nieograniczony na dostawę 20.000 litrów oleju opałowego

AG-241-1/12                                                                                             

 Bodzentyn, 04.01.12

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax 41 311 51 06
ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum Przyrodniczego
Świętokrzyskiego Parku Narodowego Wzgórze Święty Krzyż 26-004 Bieliny w 2012 roku”

(CPV) 09135000-4

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego:

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.portal.uzp.gov.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie

internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

oraz w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Muzeum Przyrodniczego na Wzgórzu Św. Krzyż 26-004 Bieliny w roku 2012.

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20 % do planowanych wielkości zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – w okresie od 30.01.2012 do 30.12.2012 roku. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie. Średnia jednorazowa dostawa około 3 000 litrów.

Dostawy realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia. W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

Wadium w wysokości 1.200 złotych należy wpłacić do dnia 20 stycznia 2012 roku na konto

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach  nr rachunku

66 1130 1192 0027 6162 2820 0003

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert 20 stycznia 2012 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5 do godz. 1200.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Część jawna przetargu odbędzie się 20 stycznia 2012 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 1220

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Kryteria oceny ofert : Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.

 Pełna treśc ogłoszenia