Przetarg nieograniczony „Na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Świętokrzyski Park Narodowy

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 na sezon grzewczy 2009/2010.

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20 % do planowanych wielkości zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia –
W okresie od 20.07.2009 do 30.04.2010 roku

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie.

Dostawy realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia.
W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Wadium w wysokości 2.500 złotych należy wpłacić do dnia 30 czerwca 2009 roku na konto NBP O/Kielce 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.
Termin składania ofert 30 czerwca 2009 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5 do godz. 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Część jawna przetargu odbędzie się 30 czerwca 2009 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 14.10
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Kryteria oceny ofert : Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.
SIWZ ( 178kb .doc)