Przetarg nieograniczony ndostawę 30.000 litrów oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012 do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie

AG-241-3/11                                                                                      Bodzentyn, 05.05.11

 

Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony „Na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012 do budynku Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4”

(CPV) 09135000-4

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip oraz w siedzibie zamawiającego.

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę  i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Dyrekcji ŚPN  26-010 w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sezonie grzewczym 2011/2012.

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany  i będzie dostosowana  do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją  +/- 20 %  do planowanych wielkości zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia –

W okresie od 30.06.2011 do 30.04.2012 roku

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie. Średnia jednorazowa dostawa około 3 000 litrów.

Dostawy realizowane będą  w terminie nie dłuższym niż 2 dni  od daty zgłoszenia.

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 1.700 złotych należy wpłacić  do dnia 31 maja 2011  roku na konto  NBP O/Kielce  76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert  31 maja 2011 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5  do godz. 10.00.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się 31 maja 2011 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 11.00     

Zamawiający zwróci  lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI  SIWZ.

 Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %

 Termin związania  ofertą 30 dni.

SIWZ do przetardu na dostawę oleju opałowego na rok 2010-2011