Przetarg nieograniczony

UZ – 441– 2/2010                                                      Bodzentyn,  12 sierpień 2010 roku


Świętokrzyski Park Narodowy
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego
o wartości powyżej 14 000 euro a  poniżej  125.000 euro na:

„Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji
w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest dostępny na stronie internetowej http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
oraz w siedzibie zamawiającego.

Zadanie obejmuje wykonanie: Budowę dwóch pomostu o długości 100 mb i 16,5mb  szer.1,5 m, budowa ogrodzenie 2 x 100 mb, budowa miejsca odpoczynku i obserwacji przyrody prace ziemne. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia 16 listopada 2010 roku.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 26 sierpnia 2010 roku do godz. 1000.

Termin wpłaty wadium do 25 sierpnia 2010 roku na rachunek:
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Narodowy Bank Polski O/Kielce
nr 76 1010 12 38 0804 5113 9120  0000

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 26 sierpnia 2010 roku o godz. 1100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowym
dr hab. Stanisław Huruk

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar i opis szczegółowy

Wzór oferty

Wzór kosztorysu ofertowego

Wzór umowy

Wzór oświadczenia