Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod parking w Nowej Słupi

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg ustny  nieograniczony  na dzierżawę  terenu pod parking  w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej  o powierzchni  1 529 m2 na okres od  1 maja 2009 roku do 31 października 2009 roku

Przedmiotem dzierżawy jest działka  oznaczona  numerem ewidencyjnym 1193/1 obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia o pow. 0,1529 ha.
Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i posiada  księgę wieczystą  KW 46558 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Niezależnie od  czynszu  dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty równowartości podatku  od nieruchomości  należnego od  przedmiotu dzierżawy w kwocie 383 złotych za cały okres dzierżawy . Płatność  tej należności następuje w terminie płatności pierwszego czynszu .
Przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5, w dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 14:00
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu wynosi 1.500złotych + 22 % podatku VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-wniesienie  wadium w pieniądzu w  wysokości 300 złotych  nie później niż trzy dni przed przetargiem  na konto NBP  O/Kielce  76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.
Wadium oferenta którego oferta zostanie przyjęta  przepada na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego jeżeli oferent  uchyli się od podpisania umowy.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygra  zalicza się  na poczet  czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc dzierżawy.
W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi.

Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego regulaminem dostępnym w siedzibie Dyrekcji Parku.
Załączniki (.pdf 83kB)