Remont konstrukcji jętkowej i pokrycie dachu budynku gospodarczego dachówką ceramiczną

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont konstrukcji jętkowej (174,90m2) i pokrycie dachu budynku gospodarczego dachówką ceramiczną zakładkową pochodzącą z rozbiórki (291,40m2) w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4b

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.11.2006 roku. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin związania ofertą – do 10.10.2006r. Wadium – 500 zł ( wpłata do 25.09.2006 godz. 10.00 ). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena -100%. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11 lub i za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami – Julia Markiewicz, tel. 31-15-106, w godz. 10:00-14:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 26. do dnia 25.09.2006 do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego , sala nr. 5 Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)