Rozstrzygnięce przetargu na sprzedaż biletów

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres: od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres: od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku. wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr
ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

Nr 1/ Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej
26 – 010 Bodzentyn ul. Wolności 10A/6.

NR 2/ Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr ul Piłsudskiego 5, 26-010
Bodzentyn

Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru wykonawcy dokonano na podstawie kryterium cenowego. Jedyną ważną ofertą podlegającą ocenie była oferta Przedsiębiorstwa Usługowego Kwietniewski Piotr. Wykonawca ten zaoferował najkorzystniejszą ofertę z prowizją w wysokości 11,3% od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do ŚPN i uzyskał największą ilość punktów tj. 100 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski