Rozstrzygnięcie protestu

AG-231-2/09                                                                         Bodzentyn, 28.07.2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę 30 000 litrów oleju opałowego  do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w sezonie grzewczym 2009/2010

Protestujący:                              ORLEN PetroTank Sp. z o. o.

Przystępujący do protestu po stronie Zamawiającego:

KONKRET  Sp. z o. o.

Rozstrzygnięcie protestu

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie  po rozpatrzeniu protestu wniesionego w dniu 22 lipca 2009 roku  przez Orlen PetroTank Sp. z o. o.   w postępowaniu   prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   na dostawę 30 000 litrów oleju opałowego  do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w sezonie grzewczym 2009/2010 na podstawie art. 183. ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 07 Nr 223, poz1655 z póź, zm.).

protest oddala

Uzasadnienie

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego do ogrzania budynku Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie  w sezonie grzewczym 2009/2010

Do przetargu przystąpiło 5 wykonawców

1. ORLEN PetroTank Sp. z o. o.

2. Stacja Paliw Angielscy Sp. J.

3. KONKRET Sp. z o. o.

4. PETROLIS Sp. z o. o.

5. MEGATERM  Robert Druszcz

Zamawiający dokonał wyboru   najkorzystniejszej oferty w dniu  15 lipca 2009 roku. Wszystkie oferty Zamawiający uznał  za ważne. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomił Wykonawców  16 lipca 2009 roku. W dniu 22 lipca 2009 roku ORLEN PetroTank złożył protest w którym zarzucił zaniechanie przez Zamawiającego  czynności odrzucenia ofert  Wykonawców KONKRET,   Petrolis  i Megaterm . Protestujący podniósł, iż oferty złożone przez firmy Petrolis i Konkret nie odpowiadają SIWZ i stanowią czyn nieuczciwej konkurencji  w związku z tym iż Wykonawcy wskazali  jako cenę producenta  cenę wynikającą z faktur zakupu  oleju od producenta. Natomiast oferta firmy Megaterm  podała marżę równą zero złotych co pozostaje w sprzeczności  z art.3 ust.1 pkt 6 ustawy  z dnia 5 lipca o cenach.

Protestujący wnosił  o powtórzenie czynności w zakresie oceny ofert i odrzucenie ofert pozostałych Wykonawców.

Zarzuty protestującego nie mogą być uwzględnione . Zgodnie z pkt XIII ppkt .1 SIWZ  zamawiający żądał aby podana w ofercie cena producenta była udokumentowana  przez wskazanie źródła jej pochodzenia  lub złożenie właściwego  dokumentu  potwierdzającego cenę producenta z dnia 26 czerwca 2009 roku. Zamawiający nie określił szczegółowo rodzaju dokumentów  ani źródeł z którego miałaby wynikać cena producenta.  Ceny producentów nie stanowią cen sztywnych  i mogą być modyfikowane  w poszczególnych kontraktach handlowych.   Z tych przyczyn stanowisko protestującego,  że cena producenta mogła być udokumentowana wyłącznie  publikacją na ich stronach internetowych  jest niezasadne.

Faktury VAT złożone przez Firmy KONKRET i Petrolis  pochodziły od producentów paliw  i Zamawiający  nie miał podstaw do kwestionowania zastosowanych w nich cen.

Posłużenie się fakturami spełniającymi wszystkie wymogi dokumentu księgowego z którego to dokumentu wynika cena, jaką  Wykonawca uiścił producentowi nie może być traktowane  jako czyn nieuczciwej konkurencji. Taka okoliczność nie odpowiada przesłankom  czynów wymienionych w przepisach roz. II ustawy  z dnia 16.04.1993  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 153 poz.1503  z 2003 r.)

Nie można także uznać za zasadne zarzutu  że zastosowanie przez firmę Megaterm marży równej  zero  powoduje nieważność złożonej oferty. Wbrew stanowisku protestującego nie narusza  art. 3  ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia   5 lipca 2001 gdyż nie stanowi wartości ujemnej. Sprzedaż z marżą  zerową  nie stanowi sprzedaży po niżej kosztów zakupu.

Złożenie ofert  niższych niż oferta protestującego  może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji tylko wówczas  gdyby

protestujący wykazał , że oferty innych wykonawców  zmierzały do eliminacji innych przedsiębiorców.  Takich okoliczności protestujący nie podnosi.

Jednocześnie Zamawiający podnosi iż protest nie spełnia wymogów formalnych  gdyż protestujący nie wykazuje interesu prawnego jakiego doznał   w toku prowadzonego postępowania.

Zamawiający oddala  protest w całości w zakresie żądań  ORLEN PetroTank  ze względu na ich bezzasadność.

Załącznik :

  1. Kopia rozstrzygnięcia protestu

Do wiadomości:

  1. KONKRET Sp. z o.o  Mariańskiego 36  26-600 Radom
  2. PETROLIS  Sp. z o.o.  ul. Władysława Jagiełły 10 A/204 Zwoleń
  3. MEGATERM  Robert Druszcz ul. Żelazna 1 26-600 Radom
  4. Stacja Paliw Angielscy Śladków Mały 26-020 Chmielnik

Protest Orlen PetroTank

Konkret sp. z o.o. – Przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku protestu