Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego”

Zawiadomienie o rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do ogrzania budynku Muzeum Przyrodniczego  na Wzgórzu Święty Krzyż w roku 2011”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr 1/ PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,09 zł

Nr 2/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,16 zł

Nr 3/ ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,11 zł

Nr 4/ P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1 podając cenę ofertową brutto za litr oleju 3,05 zł

Po przeanalizowaniu ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że żaden wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu w związku z powyższym dokonano oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena oferty. Zgodnie z przyjętym kryterium jako najkorzystniejsza została wybrana oferta P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do ogrzania budynku Muzeum Przyrodniczego  na Wzgórzu Święty Krzyż w roku 2011” wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowego ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1