SPRZEDAŻ AGENCYJNA BILETÓW ZA KORZYSTANIE Z PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

AG –221-14/08 Bodzentyn, dnia 18 kwietnia 2008 r.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 4.
Tel. (41)-311-51-06

OGŁASZA
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 EURO realizowany przez Zamawiającego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) obowiązujących dla zamówień o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy na realizację zadania
„SPRZEDAŻ AGENCYJNA BILETÓW ZA KORZYSTANIE Z PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH”

Informacja o przetargu została umieszczona na stronach internetowych : Urząd Zamówień Publicznych – http://www.portal.uzp.gov.pl Numer Ogłoszenia 78417-2008
oraz na stronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie sprzedaży biletów za korzystanie z płatnych miejsc postojowych (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 93511000-3 usługi parkingowe) dla pojazdów silnikowych z rejestrowaniem ich za pomocą numerowanego druku ścisłego zarachowania „opłata parkingowa”
Miejscem sprzedaży są płatne miejsca postojowe na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– miejsce postojowe w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej (wejście na szlak niebieski Nowa Słupia – Święty Krzyż
2. Termin wykonania zadania: 2 maja 2008 roku do 15 listopada 2008 roku w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Od Wykonawców wymaga się złożenia oferty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 17) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://swietokrzyskipn.org.pl/bip.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Urszula Kuroś – st. referent ds. administracji i transportu pok. 17, tel. 41-3115106 wew. 17.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
– złożenie oferty w terminie
– złożenie oferty w sposób określony w SIWZ
– złożenie oferty zawierającej dokumenty określone w SIWZ
Spełnienie warunków określi Komisja Przetargowa.
9. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.
10. Kryterium oceny ofert:
Oferty będą rozpatrywane pod względem kryterium wielkości prowizji dla Wykonawcy wyrażonej w % od wartości brutto sprzedanych biletów postojowych. Wysokość prowizji – wartość kryterium – 100 pkt.
11. Terminy:
– składanie ofert do dnia 16 kwietnia 2008 roku, godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, pokój 11;
– otwarcie ofert 25 kwietnia 2008 roku, godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5
12. Termin związania ofertą – przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Ogłszenie o przetargu (plik .doc)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .doc)