Sprzedaż biletów wstępu do ŚPN – wyjaśnienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym:
od 1 kwietnia 2013 do 31 października 2013 roku.

Numer ogłoszenia: 66254 – 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ:

1. W oświadczeniu, które należy podpisać jako załącznik nr 1, w pkt. 2 wymagacie Państwo posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia. Na czym to doświadczenie ma polegać i czego konkretnie dotyczyć.

Zgodnie z art.44 ust.  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca który składa ofertę, z mocy ustawy zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie sformułował konkretnych warunków w dziedzinach wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, w tym w dziedzinie posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca składając oświadczenie,  że spełnia warunki o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy PZP  (zał. nr 1) potwierdza tym samym  że posiada taką wiedzę i takie doświadczenie które pozwoli mu na należyte wykonanie zamówienia.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: