Sprzedaż samochodu osobowo-terenowego Łada Niwa

Zarządzenie nr  191/09

DYREKTORA  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU  NARODOWYEGO

z dnia  6 października 2009 roku

Ogłasza aukcje  na sprzedaż samochodu osobowo-terenowgo marki Łada Niwa  1.7    1.8t   rok produkcji  2000 roku  o przebiegu 65 285 km i nr rejestracyjnym  TKI K 484 

Aukcja  odbędzie się  w dniu 3 listopada 2009 roku  o godz. 14.00  w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie  

Przystępujący do aukcji  ma obowiązek obejrzeć przedmiot aukcji   w dniach roboczych poprzedzających aukcję w   godz. od 8.00 do 11.50  w siedzibie Dyrekcji ŚPN. .

Przystępujący do aukcji wpłacają wadium  w wysokości   160 złotych i składają pisemne oświadczenia, że zapoznali się ze stanem technicznym pojazdu

Wadium należy wpłacić w kasie ŚPN  najpóźniej  do godz. 12.00  dnia  3 listopada 2009 roku .Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Cena wywoławcza   wynosi 1 600 złotych brutto.

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 złotych.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy . Zapłata ceny niezwłocznie po udzieleniu  przybicia nie później niż 9 listopada 2009 roku w Kasie  ŚPN

 

Wydanie samochodu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.

Zarządzenie Dyrektora

Ogłoszenie o aukcji

Wzór protokołu