Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych.

 1. Czy projekt umowy powinien zostać przez nas zaakceptowany i załączony do oferty?
  Ad.1. Tak.
 2. Czy karta gwarancyjna powinna zostać przez nas zaakceptowana i załączona do oferty?
  Ad.2. Tak.
 3. Dotyczy załączników 5 i 6 Tabelka Wykonawca. Tabelka wykaz wykonanych robót zał 5 i Oświadczamy – załącznik 6. Nie bardzo jasne jest, czego dotyczy tabelka podpisy – przecież każdą stronę podpisuje upoważniona osoba ze strony Wykonawcy. Kto składa podpisy w w.w tabeli?
  Ad.3. Tabelę „Podpis(y)” w załączniku nr 5 i 6 należy wypełnić zgodnie z opisem poszczególnych kolumn w/w tabeli.
 4. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności zakresu przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3.2 SIWZ oraz w przedmiarach robót
 • Święta Katarzyna 1 zakres prac obejmuje na tej osadzie montaż kolektorów słonecznych ( w otrzymanej w informacji telefonicznej dowiedziałem się  że dotyczy to osady Św. Katarzyny 5) ale mimo wszystko zakres prac w opisie pkt. 3.2 SIWZ i przedmiarem robót bardzo się różnią.
 • Bieliny Podlesie – brak w przedmiarach wymiany schodów, stolarki okiennej, ocieplenia cokołu.
 • Baszowice – brak w przedmiarach wymiany schodów, ocieplenia stropu nad parterem , wymiany stolarki okiennej (być może przy ocieplonych połaciach dachowych zbyteczne jest ocieplenie stropu nad parterem)
 • Psary Kąty – w przedmiarach robót znajduje się ocieplenie ścian oraz szczytu. Zakres ten nie jest przewidziany według opisu w pkt 3.2 SIWZ (co w tym przypadku jest prawdziwym zakresem robót? ). Ilość wymiany pokrycia dachu w przedmiarach wynosi 221, 20 m2, natomiast w opisie wynosi 110,0 m2. Prosimy o podanie właściwej ilości wymiany pokrycia. Brak jest też ocieplenia stropu nad parterem ale może to być uzasadnione przy ociepleniu połaci dachowej jak w przypadku Baszowic. Brak wymiany stolarki.
 • Wzorki – w przedmiarach brak jest drenażu, ocieplenia połaci dachowej ( uzasadnionej, jeżeli docieplamy strop nad parterem a poddasze jest nieużytkowane). Prosimy o wyjaśnienie, jaki faktyczny zakres obowiązuje. Brak w przedmiarach wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, wymiany schodów wejściowych.
 • Góra Chełmowa – Serwis. Brak w przedmiarach wymiany stolarki. Brak ocieplenia stropu ( ale to też może być uzasadnione przy ociepleniu połaci – prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznego zakresu robót.

Oprócz powyższych na każdym budynku gdzie występuje wymiana pokrycia brak jest akcesoriów takich jak ławy kominiarskie i drabinki przeciwśniegowe.

Ad.4. Zakres robót określa pkt. 3.2 SIWZ i jest on zakresem obowiązującym Wykonawców podczas przygotowywania ofert. Zgodnie z treścią pkt. 3.2 SIWZ szczegółowy zakres robót zawarty jest w inwentaryzacji i harmonogramie rzeczowym. Wszystkie te elementy należy traktować łącznie. W osadzie Psary Kąty 72 zakres prac zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ – nie obejmuje ocieplenia ścian oraz szczytu (są już ocieplone), ilość wymiany pokrycia dachu wynosi ok. 110 m2 ( ½ dachu została wymieniona w 2011 roku). Wszystkie dokumenty znajdujące się w folderze „Święta Katarzyna 5” dotyczą zgodnie z opisem folderu osady Święta Katarzyna 5. Napis „Św. Katarzyna 1” znajdujący się na przedmiarze jest omyłką pisarską. Przedmiar ten dotyczy osady Święta Katarzyna 5.

 1. Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiary robót są pomocnicze, w związku z tym zapytujemy, czy Wykonawca może samodzielnie dokonywać zmian w ilościach przedmiarowych, czy może dopisywać pozycje przedmiarowe?
  Ad.5. Zakres robót określa pkt. 3.2 SIWZ i jest on zakresem obowiązującym Wykonawców podczas przygotowywania ofert. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w inwentaryzacji i harmonogramie rzeczowym. Wszystkie te elementy należy traktować łącznie.
 2. Zgodnie z zapisami w SIWZ dotyczących zakresu prac, brak w przedmiarach:
 • Osada Dębno:
  – wykonanie nadziemnej instalacji odgromowej,
  – montaż barier przeciwśniegowych
  – koryt odprowadzających wodę z rur spustowych
  – rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
  – wymiana stolarki
  – instalacja c.o.
  – montaż kolektorów słonecznych
 • Osada Święta Katarzyna 5 ( 3 lokale mieszkalne):
  -kompletu robót związanych z robotami dachu
  – wymiany stolarki
  – instalacja c.o. i kolektory
 • Osada Baszowice:
  – kompletu robót związanych z robotami na dachu
  – wymiany stolarki
  – instalacja c.o. i kolektory
 • Osada Serwis:
  – kompletu robót związanych z robotami na dachu
  – wymiana stolarki
  – instalacja c.o. i kolektory
 • Osada Bieliny Podlesie:
  – wykonani części nadziemnej instalacji odgromowej
  – montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich
  – wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej
  – rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
  – wymiana stolarki
  – instalacja c.o.
  – montaż kolektorów słonecznych
 • Osada Wzorki:
  – wykonanie nadziemnej części instalacji odgromowej
  – montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich
  – wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej
  – rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
  – wykonanie drenażu wewnętrznego ( 1 pomieszczenie – ok. 6,12 m2) zasypanie piachem do poziomu ok.. 1 m, wykonanie wylewki betonowej, zamontowanie kratki odpływowej na poziomie istniejącej kanalizacji odprowadzającej wodę do kanalizacji
  – koryt odprowadzających wodę z rur spustowych
  – rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
  – wymiana stolarki
  – instalacja c.o.
  – montaż kolektorów słonecznych
 • Osada Psary Kąty 72:
  – wykonanie nadziemnej części instalacji odgromowej
  – montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich
  – koryt odprowadzających wodę z rur spustowych
  – rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku
  – wymiana stolarki
  – instalacja c.o.
  – montaż kolektorów słonecznych
 • Osada Święta Katarzyna 1
  – brak przedmiaru robót.
 • Osad Nowa Słupia:
  – brak przedmiaru robót.

Prosimy o informację, czy brakujące prace wchodzą w zakres ww. przetargu, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych z podaniem podstawy wyceny, ilości, jednostki miary i pozycji gdzie należy wycenić wskazany zakres prac. Informacja ta jest nam niezbędna do prawidłowego przygotowania oferty przetargowej.

Ad.6. Zakres robót określa pkt. 3.2 SIWZ i jest on zakresem obowiązującym Wykonawców podczas przygotowywania ofert. Zgodnie z treścią pkt. 3.2 SIWZ szczegółowy zakres robót zawarty jest w inwentaryzacji i harmonogramie rzeczowym. Wszystkie te elementy należy traktować łącznie.

 Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Powiązane: >