Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – roboty uzupełniające, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Uzupełniające roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III- Termomodernizacja siedmiu osad służbowych, na osadach służbowych: Dębno, Wzorki oraz Nowa Słupia
Numer ogłoszenia: 405240 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełniające roboty budowlane do zamówienia: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III- Termomodernizacja siedmiu osad służbowych, na osadach służbowych: Dębno, Wzorki oraz Nowa Słupia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Osada Nowa Słupia:wymiana sterownika pieca c.o. (1 kpl.) na kompatybilny z instalacją solarną. Osada Wzorki:wykonanie docieplenia ścian szczytowych (27,2 m2) – rozebranie obicia ścian z desek drewnianych, wykonanie podkonstrukcji drewnianej z krawędziaków 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt wełny mineralnej gr. 5 cm wraz z zastosowaniem membrany paro przepuszczalnej, obicie ścian deską elewacyjną, impregnacja i lakierownie drewna; wykonanie podprzybitek drewnianych (19,2 m2); wymurowanie nowego pionu wentylacyjnego w kotłowni z zastosowaniem elementów systemowych wkładów ceramicznych o wysokości 5 m i średnicy przekroju kominowego 200 mm. Osada Dębno; wykonanie przedłużenia wentylacji łazienki z zastosowaniem kominka wentylacyjnego wychodzącego ponad połać dachową Montaż wyłazu dachowego (1 szt.) Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej z podłączeniem do istniejącej instalacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 45.26.26.90-4, 45.32.10.00-3, 09.33.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki, ul. Massalskiego 14/24, 25-636 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10881,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10228,37
  • Oferta z najniższą ceną: 10228,37 / Oferta z najwyższą ceną: 10228,37
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Podstawą przeprowadzenia zamówienia w w/w trybie z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienie dotyczy zamówień uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, nieprzekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zmówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – prace termo modernizacyjne na istniejących obiektach.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: >