Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – zawiadomienie o wyborze

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 240318-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych” wpłynęły dwie oferty tj.

Nr 1 –Usługi Budowlane „NIKOBUD” Katarzyna Grabka 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 287 A .

Nr 2 – Zakład Usług Budowlanych „DACHPOL” Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 14/24.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że wszystkie oferty Wykonawców spełniały wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 100% – otrzymały – oferta nr 1 – 94 punkty, oferta nr 2 – 100 punktów.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy Zakład Usług Budowlanych „DACHPOL” Sławomir Grusiecki 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 14/24. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: >