Unieważnienie czynności Zamawiającego

Bodzentyn, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013- 2033 w ramach projektu  : POIS. 05.03.00-00-284/10

Unie3ażnienie czynności Zamawiającego

Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 17 sierpnia 2012r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013- 2033 w ramach projektu  : POIS. 05.03.00-00-284/10

Pełna treść ogłoszenia