UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w ŚPN

Uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „ Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym” unieważniono w związku z art. 93.1pkt. 1;4.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

z poważaniem
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
p.o. inż. Leszek Sepioło

Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)