Unieważnieniu postępowania na wykonanie robót i urządzeń psi

UZ– 441-12/2012

Bodzentyn 07.05.2012 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 124386-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.).
Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że postępowanie na „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II” zostało unieważnione .
Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 PZP.
Jedyny Wykonawca – Janusz Czapnik PPHU „Czadrew” ul. Łysogórska 15 Wilków, 26-010 Bodzentyn – który złożył ofertę, nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Wadium tego Wykonawcy wpłynęło przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego w dniu 7 maja 2012 r. o godzinie 10.34 tj. po upływie terminu składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 wyklucza się wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert a ofertę wykonawcy wykluczonego, zgodnie z art. 24 ust 4 PZP uznaje się za odrzuconą.
Postępowanie unieważnia się jeśli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust.1 pkt 1 PZP ).

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania