Wybór najkorzystniejszej oferty – olej opałowy

Ag 241-1/12/uk                                                                                 Bodzentyn 24.01.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8774-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do ogrzania budynku Muzeum Przyrodniczego  na Wzgórzu Święty Krzyż w roku 2012”

 

1.        Wpłynęło cztery oferty złożone przez:

Nr 1/ PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń podając cenę ofertową brutto za litr oleju 4,29 zł

Nr 2/ P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1 podając cenę ofertową brutto za litr oleju 4,11 zł

Nr3/ KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom  podając cenę ofertową brutto za litr oleju 4,26 zł

Nr 4/ ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podając cenę ofertową brutto za litr oleju 4,13 zł

2.        Z postępowania dla zadania wykluczono Wykonawców:

a.      ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Podstawa faktyczna wykluczenia

 • Wadium Wykonawcy wpłynęło po terminie składania ofert.
 • Wykonawca nie spełnia wymagań Ustawy PZP i SIWZ, podlega wykluczeniu na mocy art. 24. ust.2 pkt. 4 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Podstawa prawna

 • Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP Wykonawca ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podlega wykluczeniu bowiem nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wadium Wykonawcy wpłynęło po wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.  (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2009 r sygn. akt. KIO/UZP 1411/09)

3.        Oferty podlegające odrzuceniu

a.      PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Podstawa faktyczna odrzucenia

 • Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wskazana w ofercie wartość ceny netto jest po zastosowaniu marzy i rabatu błędnie obliczona ze wskazanej w ofercie ceny netto producenta. Przy czym nie jest możliwe określenie zaistnienia rozbieżności w tych wartościach, a zatem nie można zakwalifikować tych rozbieżności jako oczywistej omyłki rachunkowej.

Podstawa prawna

 • podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 PZP ponieważ nie jest możliwe dowiedzenie przyczyny zaistnienia  rozbieżności pomiędzy  wartościami podanymi w ofercie, a zatem  nie można zakwalifikować tych rozbieżności jako oczywistej omyłki rachunkowej. (wyrok KIO z 21 stycznia 2009 r sygn. akt 20/09)

b.      ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Podstawa faktyczna i prawna odrzucenia

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.        Środki ochrony prawnej.

Pouczenie. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)      opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)      odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

5.        Oferty podlegające ocenie – oceny ofert

a.      Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena brutto oferty.

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

 – Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

– Cb – cena oferty badanej

– 100 wskaźnik stały

 • Oferta Nr 2 – P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1, z ceną 4,11

Liczba punktów:  4,11/4,11 x 100 = 100,00

 • Oferta Nr 3 KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom, z ceną 4,26.

Liczba punktów:  4,11/4,26 x 100 = 96,00

6.        Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowego ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1

Uzasadnienie faktyczne i prawne: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. cena oferty 100%, ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w specyfikacji i uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 pkt

7.        Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie a art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.)

Z poważaniem

dyr Wojciech Świątkowski

 

Otrzymują:

 1. PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń
 2. P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1
 3. KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom
 4. ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
 5. a/a

 

Informację zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, dnia 24.01.2012 r.
 2. Strona internetowa: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl dnia 24.01.2012 r

Wybór najkorzystniejszej oferty

 


 

Ag 241-1/12/uk

Bodzentyn 25.01.2012

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8774-2012 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie prostuje oczywistą omyłkę pisarską w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” znak sprawy Ag 241-1/12/uk z dnia 24.01.2012.

W punkcie 2 ppkt a wpisano:

„Podstawa faktyczna wykluczenia

Wykonawca nie spełnia wymagań Ustawy PZP i SIWZ, podlega wykluczeniu na mocy art. 24. ust.2 pkt. 4 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP Wykonawca ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podlega wykluczeniu bowiem nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wadium Wykonawcy wpłynęło po wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2009 r sygn. akt. KIO/UZP 1411/09)”
Winno być:
„Podstawa faktyczna wykluczenia

Wykonawca nie spełnia wymagań Ustawy PZP i SIWZ, podlega wykluczeniu na mocy art. 24. ust.2 pkt. 2 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Podstawa prawna

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP Wykonawca ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce podlega wykluczeniu. Wadium Wykonawcy wpłynęło po wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu terminie składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2009 r sygn. akt. KIO/UZP 1411/09)”

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Sprostowanie