Wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych – ogłoszenie o wyborze

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1299669 – 2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy” wpłynęły trzy oferty tj.

Nr 1 – „Rook” Michał Gawroński, ul. Kuszewo 1, 78-550 Czaplinek.

Nr 2 – PPHU „CZADREW” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26 – 010 Bodzentyn

Nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widełki 38A, 26-021 Daleszyce.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że wszystkie trzy oferty Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 1 – 68,72  punktów, oferta nr 2 – 100 punktów, oferta nr 3 – 52,35  punktów.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy   PPHU „CZADREW” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26 – 010 Bodzentyn.  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: