Wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 130053 – 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129969 – 2014 data 17.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, fax. 41 3115106.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
  • W ogłoszeniu jest: Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze.
  • W ogłoszeniu powinno być: Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2. Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert). Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów (jak w akapicie powyżej).

Dyrektor  ŚPN
mgr  inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: