Wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych

Bodzentyn: Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy
Numer ogłoszenia: 129969 – 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy, w skład których wchodzić będzie: 1.1 Słupek z podkładem do tablicy dużej – szt. 6. Słupki należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym wg projektu Parkowego Systemu Informacji (PSI) stanowiącego Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ. Słupki o wymiarach 10 cm x 10 cm x 275 cm wysokości, mocowane na metalowych kotwach o wymiarach: długość całkowita 100 cm, głębokość gniazda 20 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać wymiary 10,6 cm x 10,6 cm (ryc. 2). Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Całość słupka i kotwę należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. Na słupku należy umocować: – podkład drewniany do tablicy dużej o wymiarach 85 cm x 120 cm. Podkład pod tablicę należy umieścić równolegle do osi daszka, – daszek o wymiarach 90 cm szerokości x 40 cm wykonany według rysunku PSI wraz z elementami dekoracyjnymi (Zał. nr 5 ryc. 1a, 1b), – strzałki kierunkowe (Zał. nr 5 ryc. 5) – 12 szt. 1.2. Słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 12 szt. – słupek o przekroju kwadratu. Słupek ma posiadać wymiary 30 cm x 30 cm x 70 cm wysokości, ścięty pod kątem z góry. Słupek ma zostać zamontowany na metalowych kotwach Załącznik nr 5 (ryc. 3) do SIWZ o wymiarach: długość całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać wymiary 30,6 cm x 30,6 cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Słupek należy wykonać z drewna dębowego. Słupek i kotwy należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. 1.3. Ławki dębowe o wymiarach: długość 275 cm x szerokość 37-40 cm x wysokość 40 cm – 12 szt. Należy wykonać z drewna dębowego na wzór analogiczny jak na zdjęciu stanowiącym Załącznik nr 5 (ryc. 4) do SIWZ. Siedzisko powinno być wykonane z jednolitej kłody przeciętej wzdłuż. Wykonane nowe ławki dębowe mają być zamocowane na metalowych kotwach o wymiarach: długość całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Całość ławki i kotwy należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. 1.4. druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 6 szt. 1.5. druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 12 szt. 2 Montaż urządzeń należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy: 2.1. czerwonym szlaku turystycznym pieszym na odcinku Św. Katarzyna – Łysica (Obwód Ochronny Św. Katarzyna) – słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt. – słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. – ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. – druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. – druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 2.2. niebieskim szlaku turystycznym pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż tzw. Droga Królewska (Obwód Ochronny Św. Krzyż) – słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt. – słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. – ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. – druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. – druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 2.3. nowo wyznaczonej ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochronny Św. Krzyż) – słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt. – słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt. – ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt. – druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt. – druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt. 3. Druk tablic 3.1. Dane techniczne tablic edukacyjnych: – Każda tablica będzie posiadać inny projekt – Wymiary tablicy 85 cm x 120 cm – 6 szt. oraz 30 cm x 34 cm – 12 sztuk – Pełny kolor 4 na 0, CMYK – Wydruk – folia z wydrukiem naklejona na PCV o grubości 5-6 mm, tablice pokryte lakierem UV – Druk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.), – Jako dodatkowe zabezpieczenie tablic Wykonawca dostarczy płyty pleksi o formacie 85 cm x 120 cm i grubości 5 mm – 6 sztuk oraz o formacie 30 cm x 34 cm i grubości 5 mm – 12 sztuk 3.2. Wykonanie projektu leży po stronie Wykonawcy 3.3. Zdjęcia oraz teksty do tablic Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż miesiąc od daty zakończenia zadania 3.4. Akceptacja propozycji koncepcji graficznej tablic nastąpi po uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej, pisemnej akceptacji od Zamawiającego 3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji graficznej tablic przed wydrukiem 3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF, CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD 4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie wskazana przez pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego nadzorującego prace..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007, nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 3. Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 4. UWAGA! W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca także wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 109a mgr Marcin Sikorski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 11, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załączniki do SIWZ


 

2014-06-17

Plik „$- Projekt PSI.docx” umieszczony w archiwum zip „Załączniki do SIWZ” nie stanowi części specyfikacji, nie jest wymagany przy złożeniu oferty. Przepraszamy za umieszczenie go w pliku zbiorczym z załącznikami.

 

Powiązane: