Wykonanie prac z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych w obwodach ochronnych Klonów, Dąb

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro „Wykonanie prac z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych w obwodach ochronnych Klonów, Dąbrowa, Podgórze i Góra Chełmowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:
1.Pozyskanie drewna w ilości 1159 m3.\
2.Czyszczenia późne – 6,70 ha
3.Wykaszanie wokół stanowisk rosiczki-0,50 ha.
4.Usunięcie nalotów i ręczne koszenie łąk -16,26ha
5.Usunięcie nalotów i mechaniczne koszenie łąk- 19,95 ha
6.Zebranie i wywóz skoszonej biomasy-49.85 ha
7.Wycięcie drzew i krzewów -0,70 ha.
8.Wykoszenie i wywóz biomasy ze skarpy Zapusty- 0,60 ha.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia 31 grudnia 2007 roku.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do dnia 21 marca 2007 roku do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 21 marca 2007 roku o godz. 10.05.
Wadium w wysokości 500 zł należy wnieść do zamawiającego do dnia 21 marca 2007 roku do godz.10.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Pełna treść ogłoszenia
Specyfikacja