Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 133 000 euro na „Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 07.08.2008 r. do dnia 15.11.2008 r. ”.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
1. Wykaszanie łąk wokół stanowisk roślin chronionych – 0,50 ha
2. Usunięcie nalotów, ręczne koszenie łąk-21,99 ha
3. Usunięcie nalotów, mechaniczne koszenie łąk-13,50 ha
4. Zebranie i wywóz skoszonej biomasy poza teren ŚPN- 35,49 ha
5. Oczyszczenie źródeł- 10 szt.

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 07.08.2008 r do dnia 15.11.2008 roku.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Wadium w wysokości 500 złotych należy wpłacić do dnia 30 lipca 2008 roku na konto Kredyt Bank o/Kielce 85 1500 1458 1214 5001 4390 0000. Termin składania ofert 30 lipca 2008 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Część jawna przetargu odbędzie się 30 lipca 2008 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).
Kryteria oceny ofert : Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.

Pełna treść ogłoszenia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc)