Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bodzentyn: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2014 r.
Numer ogłoszenia: 534996 – 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2014. Następujących prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zadanie /Obwód Ochrony: Pozyskanie drewna w o.o. Dąbrowa w zabiegach pielęgnacyjnych, Odział lub Obwód Ochronny:12a, 12d, 21b, 48a, na łącznej powierzchni 47,60 ha. – Ilość -1181,00 m3; Zadanie /Obwód Ochrony: Pozyskanie drewna w o.o. Klonów w zabiegach pielęgnacyjnych, Odział lub Obwód Ochronny:211f, 212a, 212c, 213l, 213n, 213o, 230h, 230l, 231b, 245b, 255b, 264a, 264d, 264f, 264j na łącznej powierzchni 74,97 ha – Ilość – 759,00m3; Zadanie /Obwód Ochrony: Pozyskanie drewna w o.o. Klonów, Dąbrowa, Podgórze, Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Jastrzębi Dół, Dębno, Góra Chełmowa w użytkach przygodnych, Odział lub Obwód Ochronny: pcl – Ilość 20,00 m3.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zmówienia podstawowego – art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1000,00 PLN ( jeden tysiąc zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach, Nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem Wadium- ekosystemy ŚPN. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na podstawie dostarczonego oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na podstawie dostarczonego oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprzętem w postaci: pilarek spalinowych – min. 4 szt., ciągniki do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt. Potwierdzeniem będzie przedstawienie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 4 osoby z uprawnieniami dla pilarzy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 ( sto tysięcy ) zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę oraz w przypadku wykonawców składający ofertę wspólnie- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o których mowa w punkcie III.4.2) Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem – wystawionym z datą wymaganą dla tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli, zależnie od panujących w okresie wykonywania zamówienia warunków atmosferycznych, strony za obopólną zgodą zmienią termin zakończenia wykonania zamówienia podany w umowie prac bez naliczania kar umownych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. nr 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. nr 11..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Piotr Szafraniec

siwz wraz z załącznikami – pozyskanie drewna 2014