Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OP-641-1/08/wś Bodzentyn, 10 marca 2008 roku

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro „Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych http://www.portal.uzp.gov.pl w dniu 07 marca 2008 roku pod numerem 47349-2008 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip oraz w siedzibie zamawiającego.
Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:
1.Pozyskanie drewna w zabiegach pielęgnacyjnych- 283 m3.
2.Pozyskanie drewna w użytkach przygodnych -1000 m3
Wspólny Słownik Zamówień: 77210000-5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, których dostarczenia wymaga Zamawiający w SIWZ.

Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do dnia 19 marca 2008 roku do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 19 marca 2008 roku o godz. 10.05.
Wadium w wysokości 500 zł należy wnieść do zamawiającego do dnia 19 marca 2008 roku do godz.10.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
Mgr inż. Andrzej Sosnowski
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .doc)