Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna – Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.”(ogłoszenie w BZP na portalu UZP 534996-2013).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Przemysława Kowalika prowadzącego działalność pod firmą P.P.H.U.T.”Rumcajs” Przemysław Kowalik z siedzibą – Gózd 106a,26-140 Łączna. Oferta tego Wykonawcy przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena 100% –  otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty tj. oferta w/w wykonawcy oraz oferta złożona przez Tadeusza Zielińskiego prowadzącego działalność pod firmą Tadeusz Zieliński Europejskie Usługi Leśne z siedzibą w Psarach –Stara Wieś 75,26-010 Bodzentyn. Oferta tego wykonawcy otrzymała ocenę – 96 pkt przy zastosowaniu kryterium cena 100%.

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr  inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia