Wykonanie projektu planu ochrony

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia: 2012-087470;  data przekazania: 25.06.2012

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10

Pełna treść ogłoszenia

 


2012-06-29

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

 

 

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

III.1.1) Wymagane wadia i wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium gwarancje:

Zamiast:1.

ZAMAWIAJĄCY wymagawniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium przetargowego w wysokości: 35 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy). Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 76101012380804511391200000. Wadium nie będzie przyjmowane w kasie ZAMAWIAJĄCEGO.

2.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego.

3.Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powinno być:

1.ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium przetargowego w wysokości: 35 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy). Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 66113011920027616228200003. Wadium nie będzie przyjmowane w kasie ZAMAWIAJĄCEGO. 2.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego.

3.Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana ogłoszenia 2012-087470

 


2012-06-29

Ogłoszenie o zamówieniu 2012/S 123-203345

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 205809-2012

SIWZ plan ochrony ŚPN
Załącznik nr 1 do SIWZ ŚPN  (uwaga: tekst załącznika nieaktualny)
Załącznik nr 2 do SIWZ ŚPN  (uwaga: tekst załącznika nieaktualny)
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ ŚPN
Załącznik nr 5 do SIWZ ŚPN
Załącznik nr 6 do SIWZ ŚPN
Załącznik nr 7 do SIWZ ŚPN
Załącznik nr 8 do SIWZ ŚPN
Załącznik Nr 9 do SIWZ ŚPN


2012-07-10

Informacja o modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania na :

wykonanie projektu planu ochrony  Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-284/10 „Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Świętokrzyski Park Narodowy informuje o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia treść  w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”  pkt.  VI „Szczegółowy opis zadań” Zadanie nr 3 „Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych”. „Prace terenowe (zakres minimalny)” pkt. 1 który otrzymuje brzmienie: „Dla ekosystemów leśnych ( ok.7220 ha) -inwentaryzacja fitosocjologiczna ekosystemów leśnych z wyszczególnieniem zbiorowisk roślinnych rzeczywistych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesyjnych oraz określenie na gruncie i naniesienie na mapę aktualnych granic ekosystemów leśnych powstałych  w wyniku sukcesji na gruntach rolnych, przez skartowanie zespołów roślinnych na podkładach mapowych w skali 1: 5000 i wykonanie  zdjęć fitosocjologicznych metodą Brauna-Blanqueta w liczbie co najmniej  1 zdjęcie na 25 ha terenu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej”.

2. Zamawiający zmienia treść  w Załączniku nr 2 do SIWZ wykonanie projektu planu ochrony  Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10 „HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU ”.
2.1  w kolumnie nr 5 wiersz 9 otrzymuje brzmienie „III/2012”.
2.2  w wierszu 17 symbol P umieszcza się w kolumnie I kwartał 2014 zamiast w kolumnie I kwartał 2013.
2.3   w wierszu 19 symbol P umieszcza się w kolumnie I kwartał 2014 zamiast w kolumnie I kwartał 2013.
2.4   w wierszu 20 symbol P umieszcza się w kolumnie I kwartał 2014 zamiast w kolumnie I kwartał 2013.
2.5   w wierszu 22 symbol P umieszcza się w kolumnie I kwartał 2014 zamiast w kolumnie I kwartał 2013.

3. Do SIWZ dołączony zostaje Załącznik nr 10 „Wykaz przyrodniczo cennych gatunków organizmów odnotowanych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, które będą poddane inwentaryzacji w ramach planu ochrony ŚPN”.

W załączeniu teksty jednolite Załącznika nr 1, 2 i 10 do SIWZ.

Jednocześnie Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

             Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Informacja o modyfikacji treści SIWZ 2012-07-10Załącznik nr 1 do SIWZ ŚPN (uwaga: aktualny tekst załącznika)Informacja o modyfikacji treści SIWZ 2012-07-10Załącznik nr 2 do SIWZ ŚPN (uwaga: aktualny tekst załącznika)Informacja o modyfikacji treści SIWZ 2012-07-10Załącznik nr 10 do SIWZ ŚPN


2012-07-27

Dotyczy: Ogłoszenia w Dzienniku Unii Europejskiej  Numer ogłoszenia: 2012-087470 i Numer ogłoszenia 2012/S 123-203345

Wykonanie projektu planu ochrony  Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-284/10 „Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V

Pytanie:

Pytanie 1. Czy recenzentem części informatycznej może być pracownik Wykonawcy projektu Planu?

Pytanie 2. Czy wraz z parafowaną umową  należy w ofercie zamieścić również parafowane załączniki 1 i 2  SIWZ będące integralną częścią umowy?

Odpowiedzi:

Ad. 1.  Recenzentem części informatycznej nie może być pracownik Wykonawcy projektu Planu.

Ad. 2. Zgodnie z rozdziałem 16 pkt. 1 SIWZ,  Zamawiający nie wymaga dołączenia do podpisanego wzoru umowy zaparafowanych zał. Nr 1 i 2 do SIWZ.

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech  Świątkowski