Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 6 000 euro Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym” Zadanie obejmuje wykonanie: 5 bram małych II, 1 Brama dużą, 24 ławy drewniane dębowe, 5 progów do bramy małej, 18 strzałek kierunkowych różnych, 32 tablice różne, 1 drogowskaz wg PSI, 6 podkładów pod tablice. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Wymagany termin realizacji zamówienia 14 grudnia 2007 roku. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 11 października 2007 roku do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 11 października 2007 roku o godz. 11:00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść ogłoszenia (plik. doc)
specyfikacja, wzór umowy (.zip)