Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Zadanie obejmuje wykonanie 6 tablic małych I (drogowskazów), 78 ław drewnianych, 365 m2 bruku, 100 m ogrodzeń stalowych, 30 m ogrodzeń drewnianych, 25 znaków ścieżek poznawczych (przyrodniczych), 9 strzałek kierunkowych, 12 tablic różnych, 1 nowej kładki, 2 deski ozdobne na punkcie sprzedaży biletów oraz 4 podkłady pod tablice. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Wymagany termin realizacji zamówienia 30 listopada 2006 roku. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego
do 18 września 2006 roku do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego
18 września 2006 roku o godz. 11:00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

pełna treść ogłoszenia (plik Worda)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik zip)