Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II.

Numer ogłoszenia: 155130 – 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

Ogłoszenie o zamówieniu UZP 155130-2012

SIWZ

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


2012-05-22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 166754 – 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Informacja o modyfikacji treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania na :

Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz.II

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, nr.113 , poz. 759 z późn. zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Punkcie 3 ust.2 , który otrzymuje brzmienie:

„Wymienione wyżej urządzenia należy wykonać zgodnie z  projektem  dr inż.arch. Mirosława Holewińskiego  „Parkowy System Informacji oraz Elementy Małej  Architektury dla Świętokrzyskiego Parku  Narodowego” stanowiącym zał. nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacjami zawartymi w załączonym wzorze kosztorysu ofertowego , sporządzonym przez mgr inż. Marcina Matyska , który stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .”

2. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez dodanie zał. nr 7 do SIWZ  , który to załącznik stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.   

Jednocześnie Świętokrzyski Park Narodowy informuje ,że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ