Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN – modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN);
nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 72561 – 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

                      Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający zmienia w SIWZ :

I. Pkt. 6 – na szóstej stronie SIWZ ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada dokumenty potwierdzające, że dany podmiot nie podlega wykluczeniu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.”

 II. Na dwunastej stronie  SIWZ ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

W załączeniu:

1. Zał. nr 1 do SIWZ – Wzór oferty
2. Zał. nr 2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy
3. Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie
4. Zał. nr 4 do SIWZ – Wzór umowy
5. Zał. nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót
6. Zał. nr 6 do SIWZ – Projekt urządzeń technicznych
7. Zał. nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Zał. nr 8 do SIWZ- Harmonogram rzeczowo-finansowy
9. Zał. nr 9 do SIWZ- Wzór karty gwarancyjnej”.

III. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                       mgr  inż. Piotr Szafraniec

zmiana SIWZ – szlaki

Powiązane: