Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN – ogłoszenie o wyborze

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72561-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN)”  wpłynęły cztery oferty tj.

Nr 1 – „ABAKO” Tomasz Szczypiński Szyszki 135, 06-124 Szyszki.
Nr 2 – PPHU „CZADREW” Janusz Czapnik Wilków, ul. Łysogórska 15, 26 – 010 Bodzentyn
Nr 3 – „GENERICS”  Maciej Baradziej ul. Złota 11, 28-200 Staszów
Nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski Widełki 38A, 26-021  Daleszyce
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że trzy oferty Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 2 – 50,54  punktów, oferta nr 3 – 50,39, oferta nr 4 – 100  punktów.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski Widełki 38A,
26-021 Daleszyce.  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt

Z poważaniem

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: