Wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN

Bodzentyn: Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN)
Numer ogłoszenia: 72561 – 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze (wykonanie urządzeń technicznych na szlakach turystycznych ŚPN).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń technicznych w celu ochrony ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać urządzenia techniczne w formie: progów drewnianych, ograniczników rozdeptywania szlaku oraz rowków odwadniających. 1 Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy: – czerwonym szlaku turystycznym pieszym Św. Katarzyna – Łysica (Obwód Ochronny Św. Katarzyna), – niebieskim szlaku turystycznym pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochronny Św. Krzyż). 2 Prace związane z realizacją zadania wykonywane będą w rozbiciu na trzy etapy: – Etap pierwszy powinien być zrealizowany do dnia 15.09.2014r., będzie on obejmował wykonanie i montaż 181 progów drewnianych w miejscach wskazanych przez zamawiającego – Etap drugi powinien być zrealizowany do dnia 15.07.2015r., będzie on obejmował wykonanie i montaż 441 ograniczników rozdeptywania szlaku w miejscach wskazanych przez zamawiającego – Etap trzeci powinien być zrealizowany do dnia w dniu 15.09.2015r., będzie on obejmował wykopanie w miejscach wskazanych przez zamawiającego rowków odwadniających o łącznej długości 164 mb 3 W ramach realizacji zamówienia należy: wykonać i zamontować 441 szt. ograniczników rozdeptywania szlaku, wykonać i zamontować 181 progów drewnianych, wykopać 164 mb rowków odwadniających. 4 Wszystkie elementy urządzeń mają być wykonane z drewna dębowego. 5 Progi drewniane mają być wykonane z poziomo umieszczonej belki drewnianej o przekroju okrągłym (średnica nie mniej niż 20 cm), Należy je przytwierdzić do podłoża za pomocą dwóch pionowo umieszczonych okrągłych słupków- przekrój słupka nie mniej niż 10 cm, ustabilizowanych w podłożu. Belkę poprzeczną oraz słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze ciemny brąz. Belkę poprzeczną należy zamocować do słupków mocujących za pomocą dwóch śrub umieszczonych w wywierconym otworze słupków pionowych. 6 Szerokość belki poprzecznej progu drewnianego ma wynosić 300 cm, przestrzeń powstała przed belką powinna być wypełniona materiałem rodzimym (z wypełnienie wierzchniej warstwy kamieniem). 7 Ograniczniki rozdeptywania szlaku mają być wykonane z ukośnie usytuowanej belki drewnianej o przekroju okrągłym (średnica nie mniej niż 15 cm), przytwierdzonej do podłoża za pomocą dwóch pionowych okrągłych słupków o przekroju okrągłym (średnica nie mniej niż 15 cm) ustabilizowanych w podłożu. Belkę ukośną oraz słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze ciemny brąz. Belkę ukośną należy zamocować do każdego słupka pionowego za pomocą jednej śruby. Długość belki ukośnej ograniczników rozdeptywania szlaku ma wynosić 4,5 m. 8 Należy wykopać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 28 rowków odwadniających (o łącznej długości 164 mb) osiągających szerokość około 30 cm u podstawy rowku; rowki powinny mieć wyprofilowane skośnie boki oraz wykonane powinny być w sposób umożliwiający odprowadzenie wody płynącej ze szlaku. 9 Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie ustalona przez pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego nadzorującego prace. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium może być wnoszone w następujących formach : – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. 2007, nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 3 Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku Gospodarstwa Krajowego O.Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003. 4 UWAGA. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5 Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca także wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8 Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana może być na jego wniosek zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami umowy postanowieniami umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót , określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 1(jedną) robotę o wartości co najmniej 100 (sto) tysięcy zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z przedmiotem zamówienia) nie może być niższa niż 300 000 zł. (trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów (jak w akapicie powyżej). Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podstawą zmiany umowy, w tym zmiany terminu jej wykonania, mogą być w szczególności : 1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi (klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, dokonywanie odbiorów, zmiany spowodowane warunkami terenowymi lub innymi), 2. Zmiany będące następstwem okoliczności na które żadna ze stron nie miała wpływu, np. zmiany będące następstwem działania organów administracji, 3. Siła wyższa (wszystkie przypadki nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia tj. działanie sił natury, epidemie, wojna itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:15, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn Sekretariat, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Powiązane: