Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie na blachę tytanowo-cynkową

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu (o powierzchni 504,89m2) budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, na blachę tytanowo-cynkową.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.11.2006 roku Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin związania ofertą – do 10.10.2006 r. Wadium – 2000 zł (wpłata do 25.09.2006 godz. 9:00).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena – 100%.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. SIWZ (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktu z oferentami: Julia Markiewicz, tel. 0-41 31-15-106 w godz. 10:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11. do dnia 25.09.2006 do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala nr. 5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”
Pełny tekst ogłoszenia (plik Worda)