Wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego posadowionego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4a.

W zakres robót wchodzi rozbiórka starego pokrycia z blachy płaskiej i starego deskowania, wykonanie wymiany 10% elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przebudowa kominów ponad dachem z cegły klinkierowej na pełne spoiny, wykonanie nowego deskowania, izolacji z powierzonej papy izolacyjnej i nowego pokrycia dachu, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z powierzonej blachy stalowej Galea 35 APX w ilości 707 m2 w kręgach o szerokości 67 cm i grubość rdzenia stalowego 0,60 mm, oraz orynnowania wraz z rurami spustowymi z blachy tytanowo – cynkowej w kolorze naturalnym

Wymagany termin realizacji zamówienia –

do 20.12.2008 roku.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 2.000 złotych należy wpłacić do dnia 20 października 2008 roku do godziny 14.00 na konto Narodowego Banku Polskiego oddział Kielce 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.

Termin składania ofert 20 października 2008 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5 do godz. 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu odbędzie się 20 października 2008 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 14.10

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 11 SIWZ.

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.

Pełna treść ogłoszenia (5MB .zip)