Wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego posadowionego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4a.

W zakres robót wchodzi rozbiórka starego pokrycia z blachy płaskiej i starego deskowania, wykonanie wymiany 10% elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, przebudowa kominów ponad dachem z cegły klinkierowej na pełne spoiny, wykonanie nowego deskowania, izolacji z powierzonej folii wysokoparoprzepuszczalnej w ilości 525 m2 i nowego pokrycia dachu, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z powierzonej blachy stalowej Galea 35 APX w ilości 707 m2 w kręgach o szerokości 67 cm i grubość rdzenia stalowego 0,60 mm, oraz orynnowania wraz z rurami spustowymi z blachy tytanowo – cynkowej w kolorze naturalnym

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30.11.2008 roku.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 2.000 złotych
należy wpłacić do dnia 26 sierpnia 2008 roku do godziny 14.00 na konto Kredyt Bank S.A. oddział Kielce 85 1500 1458 1214 5000 8083 0000.

Termin składania ofert 26 sierpnia 2008 roku
w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5 do godz. 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu odbędzie się 26 sierpnia 2008 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 14.10

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin związania ofertą 30 dni.
Pełna treść ogłoszenia (5MB .zip)
Odpowiedzi na pytania związane z przetargiem (.doc)
Informacja o zmianie SIWZ