Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem

PB-513-3/11-3

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 19.08.2011 roku o godzinie 11:20
w sprawie
Udzielenia przez Zamawiającego:
Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Kod CPV 38510000-3
Kod CPV 38518200-1
Kod CPV 38519600-2
Kod CPV 38519100-7
Kod CPV 38519310-2

Termin składania ofert:        19 sierpnia 2011 roku, godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:        19 sierpnia 2011 roku, godz. 11:20
Kryterium:                cena 100%
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 113, poz. 759 oraz następującymi zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2010 r. nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143, nr 87 poz. 484, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).
2. W trybie przetargu nieograniczonego o wysokości szacunkowej od 14 000 do 125 000 euro tj. poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.
4. W dniu 19 sierpnia 2011 r. o godzinie 11:20 w pokoju nr 5 w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem KD-011-61/11 Dyrektora ŚPN z dnia 11 sierpnia 2011 r. w następującym składzie:
Lech Buchholz                przewodniczący komisji
Jakub Żelazny                członek
Anna Królikowska – Szydłowska        członek
Paweł Szczepaniak                sekretarz
Temat posiedzenia: Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i analiza ofert złożonych przez Wykonawców w terminie do dnia 19.08.2011 r. do godziny 10:00 uczestniczących w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125.000 euro, ogłoszonego w dniu 12.08.2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/bip, a także na portalu UZP jako zamówienie nr 242484-2011.
5. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty.
6. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 11:20 w dniu 19.08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn w pokoju 5 w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP 1 (jako załączniki do protokołu).
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonał prezentacji członków komisji oraz poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 67 000,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia.
8. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał następujące informacje zawarte w ofertach:
nazwę oraz adres Wykonawcy,
oferowaną cenę.
9. Oceny ofert
Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim była cena oferty. Za najkorzystniejszą uznana została oferta która uzyskała największą liczbę punktów wg. wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100.
Złożono dwie nie podlegające odrzuceniu i spełniające wszystkie kryteria SIWZ oferty:
Centrum Mikroskopii, ul Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa – cena 73 116,00 zł brutto (67 700,00 netto). Oferta otrzymała ocenę 88,89 pkt.
PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa – cena 64 999,50 brutto (55 650,00 netto). Oferta otrzymała ocenę 100 pkt.
10. Komisja nie stwierdziła braków w złożonych ofertach – stwierdzono że Wykonawcy spełniają wymagania UZP i SIWZ.
11. Wybór oferty
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy PZP Komisja Przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego” wyników prac komisji i wybór oferty: PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa jako oferty najkorzystniejszej.

Podpisy komisji:
Lech Buchholz – przewodniczący komisji
Jakub Żelazny – członek
Anna Królikowska – Szydłowska    członek
Paweł Szczepaniak – sekretarz

Wnioski komisji zatwierdzam
Bodzentyn, dnia 31.08.2011
z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Andrzej Sosnowski

 

Protokół z posiedzenia komisji