Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem

PB-513-3/11-3                                                                                      Bodzentyn, 12.08.2011

Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony
„Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38510000-3 – Mikroskop biologiczny z wyposażeniem podstawowym
38518200-1 – Mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem podstawowym
38519600-2 – Wyposażenie dodatkowe do mikroskopów (okulary, adaptery, itp.)
38519100-7 – Oświetlacze do mikroskopów
38519310-2 – Urządzenia do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem

Informacja o przetargu  została zamieszczona na stronach portalu internetowego:

Urząd Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
oraz w siedzibie zamawiającego.

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na zakup i dostawę 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 7.09.2011 roku

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2011 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się 19 sierpnia 2011 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 11.20

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %

Termin związania  ofertą 30 dni.

 

SIWZ na mikroskopy z załącznikami

 


Odpowiedzi na pytania:

W związku z tym, iż producentem oferowanego przez nas sprzętu jest firma Nikon Japonia, proszę o informację, czy dopuszcza się dołączenie oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim, potwierdzających, że oferowana przez nas dostawa odpowiada wymogom określonym w SIWZ?

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim, potwierdzających, że oferowana przez Wykonawcę dostawa odpowiada wymogom określonym w SIWZ.