Zakup i dostawa drukarki wielkoformatowej i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby ŚPN

PB-513-3/11-2
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 19.08.2011 roku o godzinie 10:40
w sprawie
Udzielenia przez Zamawiającego:
Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę drukarki wielkoformatowej i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Kod CPV 30213100-6
Kod CPV 30213300-8
Kod CPV 30232100-5
Kod CPV 30213200-7
Kod CPV 48463000-1

Termin składania ofert:        19 sierpnia 2011 roku, godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:        19 sierpnia 2011 roku, godz. 10:40
Kryterium:                cena 100%
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 113, poz. 759 oraz następującymi zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2010 r. nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143, nr 87 poz. 484, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).
2. W trybie przetargu nieograniczonego o wysokości szacunkowej od 14 000 do 125 000 euro tj. poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.
4. W dniu 19 sierpnia 2011 r. o godzinie 10:40 w pokoju nr 5 w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem KD-011-60/11 Dyrektora ŚPN z dnia 11 sierpnia 2011 r. w następującym składzie:
Lech Buchholz                przewodniczący komisji
Jakub Żelazny                członek
Anna Królikowska – Szydłowska        członek
Paweł Szczepaniak                sekretarz
Temat posiedzenia: Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i analiza oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie do dnia 19.08.2011 r. do godziny 10:00 uczestniczącego w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych o wartości poniżej 125.000 euro, ogłoszonego w dniu 12.08.2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/bip, a także na portalu UZP jako zamówienie nr 242452-2011.
5. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.
6. Otwarcie oferty nastąpiło o godzinie 10:40 w dniu 19.08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn w pokoju 5 w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP 1 (jako załączniki do protokołu).
7. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonał prezentacji członków Komisji oraz poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 71 600,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia w tym na część 1 – 56 600,00, a na część 2 – 15 000,00.
8. Po otwarciu oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podał następujące informacje zawarte w ofercie:
nazwę oraz adres Wykonawcy,
oferowaną cenę zamówienia – część 1.
9. Oceny ofert
Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim była cena oferty. Za najkorzystniejszą uznana została oferta która uzyskała największą liczbę punktów wg. wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100.
Jedyną złożoną ofertą złożoną na część 1 zamówienia nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie kryteria SIWZ była oferta: Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce – cena 50 984,73 zł brutto (41 451,00 netto). Oferta otrzymała ocenę 100 pkt.
10. Komisja nie stwierdziła braków w złożonej ofercie – stwierdzono że Wykonawca spełnia wymagania UZP i SIWZ.
11. Komisja stwierdziła że na część 2 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
12. Wybór oferty
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy PZP Komisja Przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych na „Zakup i dostawę drukarki wielkoformatowej i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego” wyników prac komisji i wybór oferty na część 11 zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce jako oferty najkorzystniejszej oraz na podstawie art. 93 ust 2 Ustawy PZP o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 zamówienia.

Podpisy komisji:
Lech Buchholz – przewodniczący komisji
Jakub Żelazny – członek
Anna Królikowska-Szydłowska – członek
Paweł Szczepaniak- sekretarz

 

Wnioski komisji zatwierdzam:
Bodzentyn, dnia 31.08.2011
z-ca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Andrzej Sosnowski

 

Protokół z posiedzenia komisji – sprzęt i oprogranowaniwe