Zakup i dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska spełniające wymagania: Środowisko pracy z programem i korzystanie z zewnętrznych danych – Dane są składowane w arkuszu danych umożliwiającym interakcyjne wprowadzanie i przekształcanie danych (sortowanie, transformacje zmiennych, ułóż w stertę/rozrzuć po zmiennych) oraz import i eksport danych (m.in. z plików Excel i plików tekstowych). Oprogramowanie ma możliwość łączenia z bazami danych przez OLE DB. – Wczytywanie i zapis danych w formacie Excel (w wersji 2003 .xls, i w wersji 2007 xlsx), tekstowym, html. – Oprogramowanie zawiera wbudowany, zgodny ze standardami język programowania Visual Basic, który umożliwia dostęp programowy do funkcji programu, programowanie własnych procedur analitycznych oraz automatyzację prac. – Oprogramowanie działa na stanowisku komputerowym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/Vista/7 i ich odpowiednikach serwerowych. Zarządzanie wynikami – Oprogramowanie zapewnia możliwość tworzenia raportów z analizy, z możliwością zapisania w formacie PDF. – Przesyłanie wyników (tabel, wykresów) do dokumentów edytora tekstowego (np. MsWord). – Raport otrzymywany przy pomocy oprogramowania przypomina dokument edytora tekstu, a poszczególne obiekty (np. wykresy, arkusze, arkusz czy wykres MS Excel) umieszczane są w nim kolejno, jeden za drugim. Wszystkie raporty są zapisywane nie tylko we własnym formacie oprogramowania, ale także w postaci plików RTF, HTML. – Oprogramowanie pozwala na zapis wszystkich dokumentów (arkuszy danych i wyników, raporty) w postaci plików HTML, gotowych do opublikowania w Internecie lub Intranecie. – Utworzone wykresy mają możliwość aktualizacji po ich wstawieniu do dokumentu edytora tekstowego (tzn. wykresy mogą być wstawiane jako obiekty OLE). Funkcjonalność oprogramowania: Oprogramowanie udostępnia w jednym środowisku użytkownika następujące funkcje/moduły analityczne: – Statystyki podstawowe i tabele – Dopasowanie rozkładów – Regresja wieloraka – Analiza wariancji (ANOVA) – Statystyki nieparametryczne – Ogólne modele liniowe – Uogólnione modele liniowe i nieliniowe – Ogólne modele regresji – Modele cząstkowych najmniejszych kwadratów – Komponenty wariancyjne – Estymacja nieliniowa – Linearyzowana regresja nieliniowa – Analiza log-liniowa tabel liczności – Szeregi czasowe i prognozowanie – Modelowanie równań strukturalnych – Analiza skupień – Analiza czynnikowa – Składowe główne i klasyfikacja – Algorytm NIPALS dla analizy składowych głównych i metody cząstkowych najmniejszych kwadratów – Analiza kanoniczna – Analiza rzetelności i pozycji – Drzewa klasyfikacyjne – Analiza korespondencji – Skalowanie wielowymiarowe – Analiza dyskryminacyjna – Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej – Analiza mocy testów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.46.30.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 sekretariat, p.11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane na podstawie uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW pod nazwą : Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Łysogóry – PLH260002 – nr umowy 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ – oprogramowanie statystyczne