Zakup i dostawę oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska

PB-513-3/11-4                      

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 13.09.2011 roku o godzinie 1120
w sprawie
Udzielenia przez Zamawiającego:
Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska”

Kod CPV 48463000-1

Termin składania ofert:                      13 września 2011 roku, godz. 1100
Termin otwarcia ofert:                       13 września 2011 roku, godz. 1120

Kryterium:                                          cena 100%

1.       Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 113, poz. 759 oraz następującymi zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2010 r. nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143, nr 87 poz.484, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).

2.      W trybie przetargu nieograniczonego o wysokości szacunkowej od 14 000 do 125 000 euro tj. poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

3.      Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.

4.      W dniu 13 września 2011 2011 r. o godzinie 1120 w pokoju nr 5 w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem KD-011-64/11 Dyrektora ŚPN z dnia 5 września 2011 r. w następującym składzie:

Lech Buchholz – przewodniczący komisji
Jakub Żelazny – członek
Anna Królikowska–Szydłowska – członek
Paweł Szczepaniak  – sekretarz

Temat posiedzenia: Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i analiza ofert złożonych przez Wykonawców w terminie do dnia 13.09.2011 r. do godziny 1100 uczestniczących w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125.000 euro, ogłoszonego w dniu 06.09.2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/bip, a także na portalu UZP jako zamówienie nr 237489-2011.

5.      Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty.

6.      Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1120 w dniu 13.09.2011 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn w pokoju 5 w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP 1 (jako załączniki do protokołu).

7.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonał prezentacji członków komisji oraz poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 15 000,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia.

8.      Po otwarciu ofert Komisja stwierdziła, że pierwsza złożona oferta Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów zawierała w formularzu ofertowym cenę brutto 12 693,60 zł (netto 10 320,00) natomiast w formularzu cenowym cenę brutto 13 726,80 zł (netto 11 160,00). Druga złożona oferta Centerit Sp. z o. o.,  ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce zawierała cenę 13 259,40 zł (netto 10 780,00).

9.      W związku z powyższym Komisja wnosi o odrzucenie oferty Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2.

10.  Oceny ofert

  • Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim była cena oferty. Za najkorzystniejszą uznana została oferta która uzyskała największą liczbę punktów wg. wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100.

  • Ocenie podlegała jedna oferta:

–          Centerit Sp. z o. o.,  ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce – cena 13 259,40 zł (netto 10 780,00). Oferta otrzymała ocenę 100 pkt.

11.  Wybór oferty

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy PZP Komisja Przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska” wyników prac komisji i wybór oferty: Centerit Sp. z o. o.,  ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce jako oferty najkorzystniejszej.

Podpisy komisji:

Lech Buchholz – przewodniczący komisji
Jakub Żelazny – członek
Anna Królikowska–Szydłowska – członek
Paweł Szczepaniak  – sekretarz       

 Wnioski komisji zatwierdzam

Z-ca Dyrektora
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Protokół z posiedzenia komisji