Budowa urządzeń turystycznych i edukacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Budowa schronu przeciwdeszczowego (wariant A. – mały, przewidziany do 10 osób) pełniącego funkcję urządzenia turystyczno – edukacyjnego na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” na terenie oddziału 59 p Obwodu Ochronnego Podgórze.

1.2. Budowa słupka (drogowskaz z daszkiem) pełniącego funkcję przystanka edukacyjnego w ilości 10 sztuk na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” na terenie oddziału 196 o – 1 szt., 75 f – 1 szt., 77 a – 2 szt., 79 c – 1 szt., 90 c – 1 szt., 99 a – 1 szt., 104 a – 1 szt., 110 i – 1 szt.,
146 c – 1 szt..

1.3. Budowa ogrodzenia z poręczą na podstawie projektu przedstawionego w „Parkowym Systemie Informacji II” na terenie oddziału 109 a w ilości 10 przęseł.

Szczegółowy opis konstrukcji urządzenia i fundamentów określa „Parkowy System Informacji II” stanowiący załącznik nr 1, część rysunkowa stanowiąca załącznik nr 2 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej;
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywanych prac.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 27.11.2018 roku.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów:
  –  wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.
  Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 102 wew.50 lub 690 810 013
  Szymon Rak, starszy specjalista ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 105 wew.52 lub 690 055 667
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  24.09.2018 r. godzina 1200 w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.
 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 24.09.2018r. godz. 1200”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 24.09.2018r. godz. 1200” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

Zał. 1 – Opis konstrukcji urządzenia i fundamentów

Zał. 2 – Część rysunkowa

Zał. 3 – Przedmiar robót

Zał. 4 – Wzór oferty cenowej

Zał. 5 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 6 – Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w RODO

Załączniki

Ogłoszenie