Budowa wiaty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Inwestycja obejmuje budowę wiaty edukacyjnej wraz z paleniskiem i małą architekturą. Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu gier i plansz edukacyjnych, jedynie wykonanie stelaży pod nie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamówienie należy wykonać zgodnie Decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 1735/2017 wydaną przez Starostę Kieleckiego dnia 21.09.2017 roku, projektem budowlanym, przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Prace ziemne prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 r.
 1. Kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach:

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto oferty 70% (max 70 pkt)
2. Okres gwarancji i rękojmi 30% (max 30 pkt)

 

 1. Sposób obliczenia ilości punktów

Kryterium nr 1

Cena oferty brutto: 

P(Cbad) = ( Cmin /Cbad  ) * 70 pkt

gdzie:

 • P(Cbad) – liczba punktów za kryterium ceny;
 • Cmin – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
 • Cbad – cena oferty badanej;
 • 70 pkt – wskaźnik stały.

Kryterium nr 2

Ocena okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona zostanie na podstawie podanego w treści oferty cenowej okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia w pełnych latach – liczba punktów możliwych do uzyskania – 30 pkt.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia – Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji i rękojmi:

 • 5 lat – otrzyma 0 punktów P(Gbad)
 • 6 lat – otrzyma 10 punktów P(Gbad)
 • 7 lat – otrzyma 30 punktów P(Gbad)

gdzie:

 • P(Gbad) – liczba punktów za kryterium gwarancji i rękojmi

Ocena oferty

Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie ocen poszczególnych kryteriów według wzoru:

P = P(Cbad) + P(Gbad)

gdzie:

 • P(Cbad) – liczba punktów za kryterium ceny;
 • P(Gbad) – liczba punktów za kryterium gwarancji i rękojmi.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, Specjalista ds. inwestycji i remontów, Tel./fax 41 311 51 06 wewnętrzny 26
 2. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 13.10.2017 r. godzina 12:00. 24.10.2017 r. godzina 15:00.
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010  Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Projekt budowlany pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
 2. Przedmiar robót
 3. Decyzja nr 1735/2017 o pozwoleniu na budowę
 4. Wzór umowy,  Załącznik nr 1 do Umowy
 5. Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie


2017-10-19

Dotyczy: Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 13.10.2017 r. na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

W związku z oczywistą pomyłką pisarską dotyczącą błędnie podanego terminu składania ofert w treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wydłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2017 roku do godziny 15:00.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Powiązane: ,