Dostarczenie systemu do prowadzenia sklepu internetowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu – w okresie obowiązywania umowy – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego. Oprogramowanie komputerowe będzie pełniło funkcję sklepu do internetowej sprzedaży wybranych usług i towarów udostępnionych przez Zamawiającego z możliwością ich rozliczenia, ewidencji, weryfikacji oraz raportowania. W sklepie internetowym sprzedawcą jest Zamawiający, a środki ze sprzedaży usług i towarów przesyłane są bezpośrednio na konto lub subkonto Zamawiającego.

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 25.11.2022 r. godzina 12.00.
Ofertę można:

  • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 2 Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 3 Wzór Umowy, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  4. Zał. nr 4 Wzór Wykazu usług
  5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

2022-11-28

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: ,