Druk mapy turystycznej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.03.2017 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Łysogóry” w skali 1:40 000, na arkuszu B2 (w tym opracowanie graficzne, skład i korekta)  – łącznie 1 500 sztuk wraz z transportem do Zamawiającego:

  • 1 000 sztuk map bez laminowania,
  • 500 sztuk map z 2-stronym laminowaniem,

do dnia 15.03.2017  wpłynęła : 6 ofert w tym 5 ofert ważnych i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Poligrafia BRO-KAL s.c Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia, wynoszącą: za całość zamówienia 2760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/00.zł) brutto.

 

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie