Druk mapy turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Łysogóry”  w skali 1:40 000, na arkuszu B2 (w tym opracowanie graficzne, skład i korekta) – łącznie 1 500 sztuk wraz z transportem do Zamawiającego:

 • 1 000 sztuk map bez laminowania,
 • 500 sztuk map z 2-stronym laminowaniem,

Druk mapy turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Łysogóry” należy wykonać uwzględniając następujące parametry:

 • Format mapy B2,
 • Format po obcięciu: 68 x 48 cm,
 • Druk offsetowy, pełny kolor, liniatura rastra drukarskiego, minimum 200 lpi
 • Papier kredowany, biały, gładki g-print 130g/m2,
 • Falcowany na sześć części pionowo i dwie poziomo, (składanie w harmonijkę, 6 x 2 szpalty),
 • Mapa turystyczna dostarczona przez Zamawiającego w formie eps. (jedna strona),
 • Projekt (układ tekstu dostarczonego przez Zamawiającego, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.) zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem druku,
 • Zdjęcia i mapa powinny być wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
 • Pakowane po 50 szt.

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:

 • Zamawiający posiada numer ISBN,
 • Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów do składu (tekstów, zdjęć, podkład mapowy w dniu podpisania umowy).
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu graficznego, składu komputerowego oraz pełnej korekty redakcyjnej (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna) wszystkich tekstów zamieszczanych w publikacji, w ścisłej współpracy (z uwzględnieniem wytycznych) Zamawiającego.
 • Wykonawca przeprowadzi konsultacje z Zamawiającym, dotyczące projektów graficznych i wydruków próbnych. Oprócz bezpośrednich konsultacji obie strony porozumiewać się będą telefonicznie i poprzez e-mail.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej akceptacji od Zamawiającego (najpóźniej do 10 dni roboczych od terminu zakończenia Zamówienia).
 • Końcowa akceptacja projektów graficznych będzie poprzedzona wykonaniem przez Wykonawcę wydruków próbnych cyfrowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ostatecznych wersji publikacji zaakceptowanej przez Zamawiającego w formacie PDF oraz w pliku cyfrowym (edytowalnym) przygotowanym do druku (np. InDesign, Aprobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD lub DVD.
 • Z chwilą przekazania mapy turystycznej (utworu), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego wskutek wykonania niniejszego Zamówienia, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Zamówieniu, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji w szczególności obejmujących:
 • utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy utworu we wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy technikach, w tym w technice zapisu cyfrowego, elektronicznego, technice wideo, poligraficznej, audiowizualnej;
 • wprowadzanie do pamięci komputera i eksploatowanie na dowolnej ilości stacji roboczych, wprowadzanie do sieci komputerowej oraz do sieci Internet i rozpowszechnianie w sieci Internet w sposób umożliwiający wykorzystywanie i zwielokrotnianie utworu przez każdego z użytkowników sieci;
 • rozpowszechnianie utworu w sieciach informatycznych;
 • wykorzystanie utworu w celu organizacji i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wprowadzenie do obrotu, wypożyczanie, najem lub dzierżawa egzemplarzy utworu oraz opracowań lub ich części;
 • udzielanie licencji na wykorzystanie utworu;
 • modyfikowanie utworu, dokonywanie zmian, przeróbek, zmiany treści i formy utworu, w tym również wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi dziełami, wykonywanie opracowań, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów, zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 • wykorzystanie do celów reklamowych i promocyjnych;
 • wykorzystanie do realizacji celów statutowych Zamawiającego.
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 1. Termin realizacji zamówienia: do 14.04.2017 r.
 2.  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania o 50%
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Nadleśniczy ds. udostępniania Parku Marcin Matysek, tel. 41 311 51 06 wew. 50, kom. 690 810 013.
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 15.03.2017 r. godzina 1200.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: