Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r. w ilości 400 roboczogodzin, według wytycznych określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do której Wykonawca zostanie wybrany w drodze postępowania.

Intensywność prac jest zależna od warunków pogodowych bądź zlokalizowania tzw. „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie ŚPN. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą wykonywane według potrzeb na wniosek leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub osoby zastępującej go w pracy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  1. należy zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym;
  2. z uwagi na trudności związane z pracą w terenie leśnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych,
   nie dopuszcza się do zatrudnienia osób, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
  3. w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);
  4. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).1

 1. Termin realizacji zamówienia: w  okresie od 09.05.2024 r. do 31.10.2024 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora-Marzec, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 wew. 15,
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10.00.
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 z dopiskiem „OP.282.14.2024.PSI – Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 23.04.2024 r.”.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. ochrony przyrody i administracji
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy, Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: