Likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 25.04.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 25.04.2024 r. do 31.10.2024 r. w ilości 400 roboczogodzin, według wytycznych określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, do której Wykonawca zostanie wybrany w drodze postępowania.

Intensywność prac jest zależna od warunków pogodowych bądź zlokalizowania tzw. „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie ŚPN. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą wykonywane według potrzeb na wniosek leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub osoby zastępującej go w pracy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  1. należy zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym;
  2. z uwagi na trudności związane z pracą w terenie leśnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych,
   nie dopuszcza się do zatrudnienia osób, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
  3. w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);
  4. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: w  okresie od 25.04.2024 r. do 31.10.2023 r.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena.
 2. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora-Marzec, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 wew. 15,
 4. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 18.04.2024 r. do godziny 10.00.
 5. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 z dopiskiem „OP.282.14.2023.PSI – Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 11.04.2024 r.”.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Z-ca Dyrektora ŚPN
ds. Udostępniania i Monitoringu
mgr Arkadiusz Adamczyk
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – projekt umowy, Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

 


2024-04-22

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: